หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอรับบำเหน็จตกทอด บำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ บำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการชำระภาษี การจดทะเบียนพาณิชย์ และการขออนุญาตต่างๆ ในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวเวียง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมขออนุญาตใช้นำ้ประปา [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในกองการศึกษาเทศบาลตำบลหัวเวียง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในสำนักงานเทศบาล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวเวียง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพความพิการในสำนักงานเทศบาล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2